Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
476
 Vivian 
 Tử Hào 
 83 
 FarmCorp  
 Chính phái 
 4 
 12,705 
13 giờ 01 phút
477
 Beoo 
 Tử Hào 
 83 
 FarmCorp  
 Chính phái 
 4 
 12,885 
12 giờ 59 phút
478
 BlackRose 
 Diệu Yến 
 83 
 TheKing  
 Tà phái 
 4 
 27,360 
19 giờ 13 phút
479
 Violin 
 Đại Phu 
 83 
 FarmCorp  
 Chính phái 
 4 
 12,980 
13 giờ 00 phút
480
 MasterYi 
 Đàm Hoa Liên 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 12,290 
07 giờ 27 phút
481
 SuperFarm 
 Đàm Hoa Liên 
 83 
 FarmCorp  
 Chính phái 
 4 
 12,700 
12 giờ 58 phút
482
 S2HeoS2 
 Đại Phu 
 83 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 16,370 
03 giờ 56 phút
483
 S2Yeu1S2 
 Đàm Hoa Liên 
 83 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 15,390 
03 giờ 56 phút
484
 DoatMenh 
 Cung Thủ 
 83 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 23,030 
03 giờ 32 phút
485
 Master 
 Đàm Hoa Liên 
 83 
  
 Tà phái 
 4 
 10,460 
03 giờ 33 phút
486
 Luciferr 
 Thích Khách 
 83 
  
 Tà phái 
 4 
 7,255 
03 giờ 05 phút
487
 MaBup 
 Đại Phu 
 83 
 BackGoKu  
 Chính phái 
 4 
 34,955 
05 giờ 52 phút
488
 S2Heo 
 Thích Khách 
 83 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 18,185 
03 giờ 53 phút
489
 S2Peheo 
 Đàm Hoa Liên 
 83 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 14,770 
03 giờ 55 phút
490
 PigDao 
 Đao Khách 
 83 
  
 Tà phái 
 4 
 12,375 
03 giờ 55 phút
491
 BanDuyen 
 Diệu Yến 
 83 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 14,295 
31 giờ 19 phút
492
 Pino 
 Thích Khách 
 83 
 StarBang  
 Tà phái 
 4 
 7,825 
03 giờ 56 phút
493
 Dyrt 
 Hàn Bảo Quân 
 83 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 16,730 
25 giờ 48 phút
494
 ThanhKv 
 Kiếm Khách 
 82 
 AmazonCLB  
 Tà phái 
 4 
 15,705 
02 giờ 59 phút
495
 PeNhi2K 
 Diệu Yến 
 82 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 12,740 
04 giờ 31 phút
496
 CucThitMo 
 Kiếm Khách 
 82 
 FarmCorp  
 Chính phái 
 4 
 12,530 
12 giờ 08 phút
497
 Emily 
 Đại Phu 
 82 
 AmazonCLB  
 Tà phái 
 4 
 15,735 
06 giờ 13 phút
498
 LiLyMai 
 Đao Khách 
 82 
 AmazonCLB  
 Tà phái 
 4 
 15,815 
13 giờ 48 phút
499
 LinhNhi2K 
 Hàn Bảo Quân 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 12,740 
03 giờ 40 phút
500
 ConNhaNguoiTa 
 Kiếm Khách 
 82 
  
 Tà phái 
 4 
 10,660 
14 giờ 14 phút