Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
476
 Omega 
 Hàn Bảo Quân 
 20 
  
 Chưa có 
 1 
 22,065 
477
 bando5 
 Hàn Bảo Quân 
 20 
  
 Chưa có 
 0 
 17,100 
96 giờ 57 phút
478
 asd22 
 Hàn Bảo Quân 
 20 
  
 Chưa có 
 1 
 1,385 
96 giờ 57 phút
479
 yeuanhnhe 
 Hàn Bảo Quân 
 19 
  
 Chưa có 
 1 
 105 
96 giờ 57 phút
480
 Windy31 
 Hàn Bảo Quân 
 19 
  
 Chưa có 
 1 
 100 
96 giờ 57 phút
481
 Windy16 
 Hàn Bảo Quân 
 19 
  
 Chưa có 
 1 
 135 
96 giờ 57 phút
482
 Windy42 
 Hàn Bảo Quân 
 19 
  
 Chưa có 
 1 
 100 
96 giờ 57 phút
483
 TiQuay 
 Hàn Bảo Quân 
 18 
  
 Chưa có 
 1 
 100 
96 giờ 57 phút
484
 TranSinhDep 
 Hàn Bảo Quân 
 18 
  
 Chưa có 
 0 
 100 
96 giờ 57 phút
485
 jkrtyrt 
 Hàn Bảo Quân 
 18 
  
 Chưa có 
 1 
 100 
96 giờ 57 phút
486
 BaoKun 
 Hàn Bảo Quân 
 18 
  
 Chưa có 
 1 
 100 
96 giờ 57 phút
487
 Windy25 
 Hàn Bảo Quân 
 17 
  
 Chưa có 
 1 
 100 
96 giờ 57 phút
488
 BossNhaThuoc 
 Hàn Bảo Quân 
 17 
  
 Chưa có 
 0 
 835 
96 giờ 57 phút
489
 Giap93 
 Hàn Bảo Quân 
 17 
  
 Chưa có 
 0 
 105 
96 giờ 57 phút
490
 TeamC 
 Hàn Bảo Quân 
 17 
  
 Chưa có 
 1 
 105 
96 giờ 57 phút
491
 DrTD 
 Hàn Bảo Quân 
 17 
  
 Chưa có 
 0 
 100 
96 giờ 57 phút
492
 aiaiai 
 Hàn Bảo Quân 
 17 
  
 Chưa có 
 1 
 105 
96 giờ 57 phút
493
 sdasd1 
 Hàn Bảo Quân 
 17 
  
 Chưa có 
 1 
 100 
96 giờ 57 phút
494
 ChetSongChay 
 Hàn Bảo Quân 
 16 
  
 Chưa có 
 1 
 100 
96 giờ 57 phút
495
 aaaas 
 Hàn Bảo Quân 
 16 
  
 Chưa có 
 1 
 100 
96 giờ 57 phút
496
 NuSatThu 
 Hàn Bảo Quân 
 16 
  
 Chưa có 
 1 
 100 
96 giờ 57 phút
497
 TeamT 
 Hàn Bảo Quân 
 16 
  
 Chưa có 
 1 
 105 
96 giờ 57 phút
498
 Hau3Roi 
 Hàn Bảo Quân 
 16 
  
 Chưa có 
 1 
 110 
96 giờ 57 phút
499
 MayMan 
 Hàn Bảo Quân 
 16 
  
 Chưa có 
 1 
 330 
96 giờ 57 phút
500
 Windy34 
 Hàn Bảo Quân 
 16 
  
 Chưa có 
 1 
 100 
96 giờ 57 phút