Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
51
 lala3 
 Tử Hào 
 99 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 16,085 
05 giờ 50 phút
52
 lala 
 Tử Hào 
 99 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 16,395 
05 giờ 51 phút
53
 lala4 
 Diệu Yến 
 99 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 4 
 23,030 
05 giờ 50 phút
54
 lala2 
 Đại Phu 
 98 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 4 
 22,575 
05 giờ 51 phút
55
 OngGiao 
 Tử Hào 
 98 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 4 
 18,470 
03 giờ 53 phút
56
 zintaro 
 Kiếm Khách 
 98 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 31,735 
05 giờ 12 phút
57
 LamDong 
 Tử Hào 
 98 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 30,820 
04 giờ 42 phút
58
 HoaCanSu 
 Cầm Sư 
 98 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 40,425 
25 giờ 52 phút
59
 Democracy 
 Đại Phu 
 98 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 39,150 
29 giờ 35 phút
60
 TamKich 
 Thích Khách 
 98 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 17,415 
29 giờ 25 phút
61
 HongDen 
 Tử Hào 
 98 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 17,415 
29 giờ 25 phút
62
 HoPhach 
 Tử Hào 
 97 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 17,370 
19 giờ 07 phút
63
 NhiKich 
 Thích Khách 
 97 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 18,085 
29 giờ 31 phút
64
 DacVu 
 Tử Hào 
 97 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 4 
 23,525 
20 giờ 05 phút
65
 Heroine 
 Đàm Hoa Liên 
 97 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 20,090 
14 giờ 36 phút
66
 Unikey 
 Đàm Hoa Liên 
 97 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 4 
 21,390 
27 giờ 38 phút
67
 TH03 
 Tử Hào 
 97 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 16,480 
05 giờ 49 phút
68
 VVVVV 
 Diệu Yến 
 97 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 17,440 
08 giờ 33 phút
69
 Khoai 
 Thích Khách 
 97 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 4 
 24,045 
05 giờ 49 phút
70
 Gracy 
 Thích Khách 
 97 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 20,535 
02 giờ 06 phút
71
 HPBxRong 
 Tử Hào 
 97 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 43,285 
29 giờ 45 phút
72
 HPBxTieuTien 
 Tử Hào 
 97 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 44,020 
29 giờ 35 phút
73
 Gaming 
 Tử Hào 
 97 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 21,300 
32 giờ 12 phút
74
 3ConSau 
 Kiếm Khách 
 97 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 4 
 30,225 
14 giờ 12 phút
75
 HPBxAnna 
 Đao Khách 
 97 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 4 
 46,900 
29 giờ 50 phút