Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
101
 RamBo 
 Tử Hào 
 122 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 244,113 
15 giờ 01 phút
102
 HoaPhuongDo 
 Diệu Yến 
 122 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 167,538 
12 giờ 53 phút
103
 RamBo2 
 Tử Hào 
 122 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 261,808 
96 giờ 12 phút
104
 Alyssakim 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 ATHENA  
 Tà phái 
 7 
 190,747 
12 giờ 20 phút
105
 Bunny 
 Thích Khách 
 122 
  
 Tà phái 
 7 
 144,170 
12 giờ 20 phút
106
 MaiPhuongThuy 
 Diệu Yến 
 122 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 165,990 
12 giờ 49 phút
107
 Puka 
 Đàm Hoa Liên 
 122 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 75,806 
12 giờ 49 phút
108
 NoBiTa 
 Diệu Yến 
 122 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 226,757 
19 giờ 35 phút
109
 TieuSuNuong 
 Cầm Sư 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 131,961 
19 giờ 35 phút
110
 ChucAnhDai 
 Cầm Sư 
 121 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 194,743 
19 giờ 29 phút
111
 CaMapBaoChua 
 Thương Hào 
 121 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 135,110 
91 giờ 06 phút
112
 LuongSonBa 
 Tử Hào 
 121 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 216,868 
19 giờ 31 phút
113
 XuKa 
 Đại Phu 
 121 
 HORIZON  
 Chính phái 
 7 
 193,709 
19 giờ 32 phút
114
 BopDaiThienHa 
 Thích Khách 
 121 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 116,446 
19 giờ 32 phút
115
 TieuLongNu 
 Đại Phu 
 121 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 22,952 
12 giờ 54 phút
116
 Dany 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 7 
 125,400 
12 giờ 54 phút
117
 ConNhaNgheo 
 Đàm Hoa Liên 
 121 
 ThongSoai  
 Chính phái 
 7 
 83,411 
10 giờ 36 phút
118
 Dartt 
 Kiếm Khách 
 121 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 211,509 
10 giờ 36 phút
119
 Steven 
 Đàm Hoa Liên 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 129,861 
64 giờ 52 phút
120
 NgaXinh 
 Đại Phu 
 120 
 TuNghiaDuong  
 Tà phái 
 7 
 105,180 
05 giờ 52 phút
121
 Dortt 
 Đao Khách 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 188,136 
05 giờ 52 phút
122
 HaoTuKa 
 Tử Hào 
 120 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 157,515 
13 giờ 24 phút
123
 LieuChan 
 Diệu Yến 
 120 
 TheKing  
 Tà phái 
 7 
 145,839 
13 giờ 23 phút
124
 Dertt 
 Tử Hào 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 177,067 
13 giờ 23 phút
125
 Dirtt 
 Diệu Yến 
 120 
 StarBang  
 Tà phái 
 7 
 169,442 
13 giờ 23 phút