Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
101
 kho43 
 Hàn Bảo Quân 
 46 
  
 Chưa có 
 0 
 100 
102
 Wiiibu 
 Hàn Bảo Quân 
 46 
  
 Chính phái 
 2 
 240 
103
 EpDo 
 Hàn Bảo Quân 
 46 
  
 Tà phái 
 2 
 1,485 
104
 ACEKing 
 Hàn Bảo Quân 
 45 
  
 Tà phái 
 2 
 460 
105
 chimchim 
 Hàn Bảo Quân 
 45 
  
 Chính phái 
 2 
 390 
106
 YaSua 
 Hàn Bảo Quân 
 45 
  
 Tà phái 
 2 
 445 
107
 TieuThien 
 Hàn Bảo Quân 
 45 
  
 Tà phái 
 2 
 225 
108
 ChuyenCayDo 
 Hàn Bảo Quân 
 44 
 HORIZON  
 Chính phái 
 2 
 -17,690 
109
 Shin 
 Hàn Bảo Quân 
 44 
  
 Chính phái 
 2 
 255 
110
 LenLuon 
 Hàn Bảo Quân 
 44 
  
 Tà phái 
 2 
 2,800 
111
 xxXXxx 
 Hàn Bảo Quân 
 44 
 ThienMaCung  
 Tà phái 
 2 
 275 
112
 RinNguyen 
 Hàn Bảo Quân 
 44 
  
 Tà phái 
 2 
 11,330 
113
 DrClone 
 Hàn Bảo Quân 
 43 
 CORONA  
 Chính phái 
 2 
 24,385 
114
 huy23 
 Hàn Bảo Quân 
 43 
  
 Chính phái 
 2 
 170 
115
 huy20 
 Hàn Bảo Quân 
 42 
  
 Chính phái 
 2 
 170 
116
 QDTien 
 Hàn Bảo Quân 
 42 
  
 Tà phái 
 2 
 295 
117
 kho32 
 Hàn Bảo Quân 
 42 
  
 Chưa có 
 0 
 200 
118
 kho06 
 Hàn Bảo Quân 
 42 
  
 Chưa có 
 0 
 190 
119
 kho20 
 Hàn Bảo Quân 
 42 
  
 Chính phái 
 2 
 280 
120
 COnBuonMaiThuy 
 Hàn Bảo Quân 
 42 
  
 Tà phái 
 2 
 670 
121
 ZxxvlxxZ 
 Hàn Bảo Quân 
 42 
  
 Chính phái 
 2 
 1,040 
122
 huy22 
 Hàn Bảo Quân 
 42 
  
 Chính phái 
 2 
 170 
123
 Vip97 
 Hàn Bảo Quân 
 41 
  
 Chính phái 
 2 
 3,540 
124
 huy21 
 Hàn Bảo Quân 
 41 
  
 Chính phái 
 2 
 170 
125
 arcSHOP 
 Hàn Bảo Quân 
 41 
  
 Tà phái 
 2 
 19,035