Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
Trạng thái
126
 DeNhiNhan 
 Tử Hào 
 106 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 66,770 
127
 DeNhatNhan 
 Tử Hào 
 106 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 68,410 
128
 DeTamNhan 
 Tử Hào 
 106 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 69,505 
129
 ThapTamNhan 
 Tử Hào 
 106 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 68,750 
130
 ThapNhiNhan 
 Tử Hào 
 106 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 66,431 
131
 ThapTuNhan 
 Tử Hào 
 106 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 66,127 
132
 KaKa 
 Tử Hào 
 106 
 CORONA  
 Chính phái 
 5 
 49,305 
133
 ThapNhatNhan 
 Tử Hào 
 106 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 66,770 
134
 KySinhThu4 
 Tử Hào 
 106 
 FarmCorp  
 Chính phái 
 5 
 49,665 
135
 KySinhThu5 
 Tử Hào 
 106 
 FarmCorp  
 Chính phái 
 5 
 49,710 
136
 KySinhThu2 
 Tử Hào 
 106 
 FarmCorp  
 Chính phái 
 5 
 50,215 
137
 KySinhThu8 
 Tử Hào 
 106 
 FarmCorp  
 Chính phái 
 5 
 49,790 
138
 ChuNhat 
 Tử Hào 
 106 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 37,990 
139
 KySinhThu7 
 Tử Hào 
 106 
 FarmCorp  
 Chính phái 
 5 
 49,685 
140
 KySinhThu3 
 Tử Hào 
 106 
 FarmCorp  
 Chính phái 
 5 
 49,585 
141
 KySinhThu6 
 Tử Hào 
 106 
 FarmCorp  
 Chính phái 
 5 
 49,285 
142
 Zara 
 Tử Hào 
 106 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 46,125 
143
 Karma 
 Tử Hào 
 106 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 44,220 
144
 Nevada 
 Tử Hào 
 106 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 44,245 
145
 Rida 
 Tử Hào 
 106 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 46,055 
146
 HondaCivic 
 Tử Hào 
 106 
 MalibuClub  
 Tà phái 
 5 
 39,770 
147
 BanhDuiGa 
 Tử Hào 
 105 
 HORIZON  
 Chính phái 
 5 
 14,090 
148
 HoangNgocAnh 
 Tử Hào 
 105 
 StarBang  
 Tà phái 
 5 
 49,565 
149
 TH02 
 Tử Hào 
 105 
 ThanGiao  
 Tà phái 
 5 
 33,640 
150
 ThapNguNhan 
 Tử Hào 
 105 
 HacLongBang  
 Chính phái 
 5 
 72,892