Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Môn phái
Thế lực
Cấp
Giết/Chết
Điểm Người
Điểm NPC
1
 HarlyQuinn 
 Đàm Hoa Liên 
 HORIZON 
 Chính phái 
 125 
 0/0 
 0 
 1,102 
2
 ConTraiCung 
 Thương Hào 
 HORIZON 
 Chính phái 
 122 
 4/0 
 42 
 732 
3
 Denny 
 Quyền Sư 
 CORONA 
 Chính phái 
 103 
 43/12 
 447 
 56 
4
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 HORIZON 
 Chính phái 
 123 
 0/0 
 0 
 503 
5
 Brolyy 
 Thích Khách 
 HORIZON 
 Chính phái 
 107 
 0/0 
 0 
 434 
6
 NamCuong 
 Đàm Hoa Liên 
 CORONA 
 Chính phái 
 105 
 1/0 
 10 
 380 
7
 NamHoa 
 Đàm Hoa Liên 
 CORONA 
 Chính phái 
 105 
 0/0 
 0 
 305 
8
 SunLightChanh 
 Tử Hào 
 TuNghiaDuong 
 Tà phái 
 104 
 1/6 
 10 
 250 
9
 ThienAn 
 Đại Phu 
 ThongSoai 
 Chính phái 
 104 
 0/0 
 0 
 219 
10
 ThiemTapChoi 
 Đàm Hoa Liên 
 KingMe 
 Tà phái 
 104 
 12/1 
 124 
 0 
11
 Annabella 
 Diệu Yến 
 ThongSoai 
 Chính phái 
 103 
 1/0 
 10 
 105 
12
 Zoee 
 Diệu Yến 
 TuNghiaDuong 
 Tà phái 
 104 
 0/9 
 0 
 100 
13
 HoaThanY 
 Đại Phu 
 LinhDanhLe 
 Chính phái 
 104 
 0/1 
 0 
 72 
14
 PepSi 
 Kiếm Khách 
 HacPhongBang 
 Tà phái 
 103 
 0/8 
 0 
 51 
15
 DuongTapChoi 
 Tử Hào 
 KingMe 
 Tà phái 
 104 
 0/5 
 0 
 0 
16
 CoTapChoi 
 Đại Phu 
 KingMe 
 Tà phái 
 103 
 0/5 
 0 
 0 
17
 CauTapChoi 
 Đàm Hoa Liên 
 KingMe 
 Tà phái 
 104 
 0/4 
 0 
 0 
18
 OngTapChoi 
 Diệu Yến 
 KingMe 
 Tà phái 
 105 
 0/4 
 0 
 0 
19
 AnhTapChoi 
 Kiếm Khách 
 KingMe 
 Tà phái 
 105 
 0/4 
 0 
 0 
20
 BeTapChoi 
 Tử Hào 
 KingMe 
 Tà phái 
 104 
 0/2 
 0 
 0 
21
 TaTon 
 Đao Khách 
 KingMe 
 Tà phái 
 103 
 0/1 
 0 
 0