Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 201 
 Hộ tâm đan 20% 
 
  50@
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 20% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 60 
 Thái Cực Thần Đơn 
 
  35@
 +15% lực công kích, 15% sức phòng ngự, 300 HP, 300 MP, exp 10% 1 lần dùng (4h) 
 V.viễn 
 !mua 57 
 Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
  50@
 Tăng 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương,10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 
 V.viễn 
 !mua 56 
 Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
  100@
 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm 
 V.viễn 
 !mua 55 
 Xích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
  150@
 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp. 
 V.viễn 
 !mua 54 
 Bích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
  170@
 Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 
 V.viễn 
 !mua 53 
 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
  200@
 Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí,12% kỹ năng sát thương, 12% phòng thủ, 600 Hp, 400 Mp. 
 V.viễn 
 !mua 52 
 Kẹo 
 
  10@
 Nếu sử dụng thì sẽ nhận được hiệu quả lực tấn công và sức phòng thủ tăng 10 trong 20 phút 
 V.viễn 
 !mua 49 
 Ngũ Sắc Thần Đan 
 
  20@
 10% công lực, phòng thủ 10%, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần 
 V.viễn 
 !mua 48 
 Chu Tước Hoàn 
 
 75@
 Hết hàng
 700 HP, 10% def, 10% dame, 5% CLVC, 10% ULPT, Vũ khí +2 , Trang bị +1 trong 1 giờ 
 V.viễn 
 !mua 47 
 Huyền Vũ Hoàn 
 
  75@
 Có tác dụng của Hộ tâm đơn(40%), Ngũ sắc, Tiên duyên đơn, trong 1h 
 V.viễn 
 !mua 46 
 Bồi nguyên đan ( Đại ) 
 
  75@
 Tăng 700 HP trong vòng 60 phút, 8 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 45 
 Bồi nguyên đan ( Trung ) 
 
  35@
 Tăng 500 HP trong vòng 60 phút, 7 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 44 
 Bồi nguyên đan ( Tiểu) 
 
  15@
 Tăng 300 HP trong vòng 60 phút, 6 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 43 
 Đại chiến thần đan 
 
 35@
 Hết hàng
 Trong 1 giờ ,phòng ngự 10%, công kích 10%, CLVC 5%, phòng ngự võ công 10%,giảm sát thương 30 điểm , tăng 700HP. 
 V.viễn