Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 10 
 Thổ Linh Phù (10) 
 
  50@
 Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định 
 V.viễn 
 !mua 9 
 Túi 
 
  300@
 Mở rộng túi đồ thêm 30 ông trống.
Thời hạn 30 ngày (Không thể giao dịch, vứt bỏ, bán) 
 30 ngày 
 !mua 8 
 Trường bạch sơn sâm 
 
  100@
 Tẩy toàn bộ điểm khí công của nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 7 
 Treo shop offline 
 
  200@
 Sau khi đã treo xong @shop, bấm lệnh !treoshop. Sử dụng item này, có thể treo shop khi offilne cho đến khi đăng nhập trở lại
Không thể giao dịch
(Không hỗ trợ giao dịch qua nếu mua nhầm
 V.viễn 
 !mua 5 
 Phúc vận phù (25%)  
 
  250@
 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 25% 
 V.viễn 
 !mua 4 
 Phúc vận phù (15%)  
 
  75@
 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 15%, không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 3 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (10) 
 
  75@
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 2 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (30) 
 
  200@
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 1 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (50) 
 
  300@
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn