Cụm Máy chủ: Thiên Mã Cung (Mới) | Bắc Băng Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 15 
 Bùa di chuyển môn phái (10) 
 
  75@
 Di chuyển nhanh đến vị trì của nhân vật cùng môn phái. Sử dụng lệnh: /housetransport [tên nhân vật]. 10 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 14 
 Bùa nhân hoán (10) 
 
  75@
 Di chuyển nhanh đến vị trì của nhân vật cùng tổ đội. 10 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 13 
 Chí tốn nhiệt huyết phù (30 ngày) 
 
  Hết hàng
 Chỉ có khả năng hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công!.
Có thời hạn 30 ngày
Các dịch thuật trong game không có tác dụng 
 V.viễn 
 !mua 12 
 Xuyên Châm Dẫn Tuyến 
 
  75@
 Sau khi sử dụng có thể thay đổi giới tính của y phục 
 V.viễn 
 !mua 11 
 Thổ Linh Phù (30) 
 
  150@
 Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định 
 V.viễn 
 !mua 10 
 Thổ Linh Phù (10) 
 
  50@
 Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định 
 V.viễn 
 !mua 9 
 Túi 
 
  300@
 Mở rộng túi đồ thêm 30 ông trống.
Thời hạn 30 ngày (Không thể giao dịch, vứt bỏ, bán) 
 30 ngày 
 !mua 8 
 Trường bạch sơn sâm 
 
  100@
 Tẩy toàn bộ điểm khí công của nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 7 
 Treo shop offline 
 
  200@
 Sau khi đã treo xong @shop, bấm lệnh !treoshop. Sử dụng item này, có thể treo shop khi offilne cho đến khi đăng nhập trở lại
Không thể giao dịch
(Không hỗ trợ giao dịch qua nếu mua nhầm
 V.viễn 
 !mua 5 
 Phúc vận phù (25%)  
 
  250@
 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 25% 
 V.viễn 
 !mua 4 
 Phúc vận phù (15%)  
 
  75@
 Làm tăng tỷ lệ thành công lên 15%, không thể giao dịch 
 V.viễn 
 !mua 3 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (10) 
 
  75@
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 2 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (30) 
 
  200@
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 1 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (50) 
 
  300@
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn