Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

Lệnh
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 18 
 Thẩm mỹ viện 
 
  50 Cash
 Thay đổi kiểu tóc như đi thẩm mỹ viện 
 V.viễn 
 !mua 17 
 Bùa đổi tên 
 
  500 Cash
 Bùa chú có thể thay đổi tên của mình, nhấn phím phải chuột thì có thể sử dụng được 
 V.viễn 
 !mua 15 
 Bùa di chuyển môn phái (10) 
 
  75 Cash
 Di chuyển nhanh đến vị trì của nhân vật cùng môn phái. Sử dụng lệnh: /housetransport [tên nhân vật]. 10 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 14 
 Bùa nhân hoán (10) 
 
  75 Cash
 Di chuyển nhanh đến vị trì của nhân vật cùng tổ đội. 10 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 12 
 Xuyên Châm Dẫn Tuyến 
 
  75 Cash
 Sau khi sử dụng có thể thay đổi giới tính của y phục.
Không thể đổi giới tính áo choàng 
 V.viễn 
 !mua 11 
 Thổ Linh Phù (30) 
 
  150 Cash
 Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định 
 V.viễn 
 !mua 10 
 Thổ Linh Phù (10) 
 
  50 Cash
 Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định 
 V.viễn 
 !mua 9 
 Rương thời phong (Túi) (30 ngày) 
 
 500 Cash
 300 Cash
 Mở rộng túi đồ thêm 60 ông trống. Thời hạn 30 ngày
(Có thể giao dịch, Sẽ bắt đầu tính thời gian khi mở) 
 V.viễn 
 !mua 8 
 Trường bạch sơn sâm 
 
  100 Cash
 Tẩy toàn bộ điểm khí công của nhân vật 
 V.viễn 
 !mua 7 
 Cửa hàng 24/7 
 
  200 Cash
 Sau khi đã treo xong @shop, bấm lệnh !treoshop. Sử dụng item này, có thể treo shop 24/7 cho đến khi đăng nhập trở lại
Không thể giao dịch (Không hỗ trợ giao dịch sang nhân vật khác nếu mua nhầm
 V.viễn 
 !mua 3 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (10) 
 
  75 Cash
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 2 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (30) 
 
  200 Cash
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 1 
 Đại Thanh Sư Tử Hống (50) 
 
  300 Cash
 Truyền tin toàn bộ máy chủ.Dùng lệnh /roar2 [ nội dung] để sử dụng 
 V.viễn