Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
76
 zKeLinh 
  Đàm Hoa Liên 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 515 
 0 
77
 555555 
  Đàm Hoa Liên 
 83 
  
 Chính phái 
 4 
 48,420 
 0 
78
 Peirce 
  Đàm Hoa Liên 
 81 
  
 Tà phái 
 4 
 34,560 
 0 
79
  23ddd  
  Đàm Hoa Liên 
 80 
  
 Chính phái 
 4 
 430 
 0 
80
 ThaiLan 
  Đàm Hoa Liên 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 345 
 0 
81
 o0oKiemo0o 
  Đàm Hoa Liên 
 76 
  
 Tà phái 
 3 
 220 
 0 
82
 sadsdsd 
  Đàm Hoa Liên 
 72 
  
 Tà phái 
 3 
 185 
 0 
83
 DHLBang 
  Đàm Hoa Liên 
 71 
  
 Chính phái 
 3 
 165 
 0 
84
 KiemMa 
  Đàm Hoa Liên 
 71 
  
 Tà phái 
 3 
 10,705 
 0 
85
 tinhlagif 
  Đàm Hoa Liên 
 69 
  
 Tà phái 
 3 
 135 
 0 
86
 suzuki 
  Đàm Hoa Liên 
 67 
  
 Tà phái 
 3 
 215 
 0 
87
 HL01 
  Đàm Hoa Liên 
 65 
  
 Chính phái 
 3 
 555 
 0 
88
 HL03 
  Đàm Hoa Liên 
 65 
  
 Chính phái 
 3 
 550 
 0 
89
 HL02 
  Đàm Hoa Liên 
 65 
  
 Chính phái 
 3 
 550 
 0 
90
 PeMan 
  Đàm Hoa Liên 
 64 
  
 Tà phái 
 2 
 40,828 
 0 
91
 S2fam 
  Đàm Hoa Liên 
 63 
  
 Tà phái 
 2 
 5,685 
 0 
92
 JaguarFang 
  Đàm Hoa Liên 
 61 
  
 Tà phái 
 3 
 115 
 0 
93
 Lilia 
  Đàm Hoa Liên 
 55 
  
 Chính phái 
 2 
 150 
 0 
94
 cay5 
  Đàm Hoa Liên 
 55 
  
 Chính phái 
 2 
 79,505 
 0 
95
 cay7 
  Đàm Hoa Liên 
 54 
  
 Chính phái 
 2 
 76,190 
 0 
96
 [DEL]ooOooOoo 
  Đàm Hoa Liên 
 52 
  
 Chính phái 
 2 
 120 
 0 
97
 dt2xJacob 
  Đàm Hoa Liên 
 52 
  
 Chính phái 
 2 
 125 
 0 
98
 SN08 
  Đàm Hoa Liên 
 51 
  
 Chính phái 
 2 
 820 
 0 
99
 TaoRatNgao 
  Đàm Hoa Liên 
 49 
  
 Chính phái 
 2 
 125 
 0 
100
 DHLdidau 
  Đàm Hoa Liên 
 42 
  
 Tà phái 
 2 
 105 
 0