Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung | Nam Lâm (Soon)

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 Fiora 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Chính phái 
 10 
 1,483,170 
 0 
2
 Amee 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,452,100 
 0 
3
 FearOfGod 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,458,778 
 0 
4
 NextTop 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
  
 Tà phái 
 10 
 1,458,928 
 0 
5
 zKiemThanhz 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 1,803,279 
 0 
6
 KimYoungBao 
 Đàm Hoa Liên 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 1,457,316 
 0 
7
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 146 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 1,766,988 
 0 
8
 ThuMap 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 153,460 
 0 
9
 MeThienHa 
 Đàm Hoa Liên 
 145 
  
 Chính phái 
 9 
 1,677,201 
 0 
10
 Yukikun 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
  
 Tà phái 
 9 
 363,518 
 0 
11
 TigerBac 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 238,627 
 0 
12
 BoTreCon 
 Đàm Hoa Liên 
 140 
  
 Chính phái 
 7 
 296,387 
 0 
13
 ARIN 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 7 
 112,115 
 0 
14
 DickHead 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
  
 Chính phái 
 7 
 238,787 
 0 
15
 ColdLove 
 Đàm Hoa Liên 
 138 
  
 Chính phái 
 8 
 159,036 
 0 
16
 Alyssakim 
 Đàm Hoa Liên 
 136 
  
 Tà phái 
 8 
 104,327 
 0 
17
 Bendit 
 Đàm Hoa Liên 
 135 
  
 Tà phái 
 8 
 74,725 
 0 
18
 zZzWoangPhiu 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 26,357 
 0 
19
 XoanXapXam 
 Đàm Hoa Liên 
 134 
  
 Tà phái 
 8 
 77,898 
 0 
20
 HaHoa 
 Đàm Hoa Liên 
 132 
  
 Tà phái 
 8 
 112,624 
 0 
21
 KvThanh 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 8 
 172,971 
 0 
22
 PePon 
 Đàm Hoa Liên 
 130 
  
 Chính phái 
 8 
 63,769 
 0 
23
 ThuyYen 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 123,357 
 0 
24
 DoanThi 
 Đàm Hoa Liên 
 125 
  
 Chính phái 
 7 
 60,168 
 0 
25
 NhipDieuCS 
 Đàm Hoa Liên 
 124 
  
 Chính phái 
 7 
 170,269 
 0