Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
101
 VicToRyA 
  Diệu Yến 
 107 
  
 Tà phái 
 5 
 10,243 
 0 
102
 MLCXXX 
  Diệu Yến 
 106 
  
 Tà phái 
 5 
 13,739 
 0 
103
 GameOver 
  Diệu Yến 
 105 
 DarkTeam  
 Tà phái 
 5 
 1,490 
 0 
104
 LeeGion 
  Diệu Yến 
 104 
  
 Chính phái 
 5 
 6,595 
 0 
105
 tinh6 
  Diệu Yến 
 101 
  
 Tà phái 
 5 
 1,690 
 0 
106
 ChiHaiXaHoi 
  Diệu Yến 
 99 
  
 Tà phái 
 3 
 2,335 
 0 
107
 SevenGiang 
  Diệu Yến 
 96 
  
 Chính phái 
 4 
 640 
 0 
108
 DuTanTam 
  Diệu Yến 
 95 
  
 Tà phái 
 4 
 325 
 0 
109
 xeruD 
  Diệu Yến 
 94 
  
 Chính phái 
 3 
 1,095 
 0 
110
 DiYen 
  Diệu Yến 
 94 
  
 Tà phái 
 4 
 30,623 
 0 
111
 PaoKaoXu 
  Diệu Yến 
 94 
  
 Chính phái 
 4 
 1,460 
 0 
112
 iArcher 
  Diệu Yến 
 91 
  
 Chính phái 
 4 
 2,585 
 0 
113
 PeNo 
  Diệu Yến 
 90 
  
 Chính phái 
 4 
 30,565 
 0 
114
 BabyDY 
  Diệu Yến 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 2,595 
 0 
115
 mala 
  Diệu Yến 
 88 
  
 Tà phái 
 4 
 320 
 0 
116
 DieuYen 
  Diệu Yến 
 87 
  
 Tà phái 
 4 
 440 
 0 
117
 DDark 
  Diệu Yến 
 84 
  
 Tà phái 
 3 
 285 
 0 
118
 TieuViemP 
  Diệu Yến 
 84 
  
 Chính phái 
 4 
 19,410 
 0 
119
 ZzMaiDuTanzZ 
  Diệu Yến 
 84 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 4 
 33,800 
 0 
120
 TieuViem 
  Diệu Yến 
 83 
  
 Tà phái 
 3 
 22,380 
 0 
121
 tin2 
  Diệu Yến 
 81 
  
 Tà phái 
 4 
 240 
 0 
122
 NewBie 
  Diệu Yến 
 81 
 FullHouse  
 Chính phái 
 4 
 260 
 0 
123
 Long3 
  Diệu Yến 
 80 
  
 Tà phái 
 3 
 810 
 0 
124
 TestDame 
  Diệu Yến 
 80 
  
 Tà phái 
 4 
 185 
 0 
125
 mailieuchau 
  Diệu Yến 
 79 
  
 Tà phái 
 3 
 165 
 0