Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
476
 Anh9 
  Đao Khách 
 143 
 AnhEm  
 Tà phái 
 9 
 316,236 
  
477
 Samsung 
  Thần Nữ 
 143 
 BatOnTeam  
 Tà phái 
 9 
 52,412 
  
478
 zzzThichzzz 
  Thương Hào 
 143 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 9 
 117,024 
  
479
 ChiCa 
  Đại Phu 
 143 
 AnhEm  
 Tà phái 
 9 
 116,295 
  
480
 BeTrinh2 
  Đại Phu 
 143 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 8 
 111,645 
  
481
 xxxbixxx 
  Thích Khách 
 143 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 9 
 116,740 
  
482
 PhucOngTrum 
  Tử Hào 
 143 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 9 
 177,004 
  
483
 Truong144 
  Hàn Bảo Quân 
 143 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 9 
 121,283 
  
484
 Kate 
  Thần Nữ 
 143 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 9 
 90,590 
  
485
 Paul 
  Đao Khách 
 143 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 9 
 106,408 
  
486
 PhongVan 
  Đao Khách 
 143 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 9 
 100,231 
  
487
 XxBachLongxX 
  Đao Khách 
 143 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 9 
 99,853 
  
488
 Alex 
  Hàn Bảo Quân 
 143 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 9 
 94,913 
  
489
 Eric 
  Hàn Bảo Quân 
 143 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 9 
 92,235 
  
490
 HacLong 
  Đao Khách 
 143 
 BuonLauGroup  
 Chính phái 
 9 
 96,258 
  
491
 Nhoc1 
  Hàn Bảo Quân 
 143 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 9 
 117,448 
  
492
 QuanKun 
  Hàn Bảo Quân 
 143 
 BatOnTeam  
 Tà phái 
 9 
 92,615 
  
493
 DamBul 
  Đại Phu 
 143 
  
 Tà phái 
 6 
 111,300 
  
494
 DamHBQ 
  Hàn Bảo Quân 
 143 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 8 
 96,579 
  
495
 DamNuThan 
  Thần Nữ 
 143 
  
 Tà phái 
 9 
 92,670 
  
496
 DamHBQ1 
  Hàn Bảo Quân 
 143 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 9 
 111,965 
  
497
 DamDao 
  Đao Khách 
 143 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 9 
 91,540 
  
498
 danhthue 
  Hàn Bảo Quân 
 143 
  
 Tà phái 
 8 
 86,214 
  
499
 ChiHai 
  Đại Phu 
 143 
 BiaHoiHaNoi  
 Tà phái 
 9 
 91,773 
  
500
 DamHBQ3 
  Hàn Bảo Quân 
 143 
 CuiBapGuild  
 Tà phái 
 8 
 98,662