Cụm Máy chủ: Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.thái
126
 Mikado 
  Mai Liễu Chân 
 162 
 MysticClan  
 Chính phái 
 11 
 364,672 
  
127
 zRynsKun 
  Thương Hào 
 162 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 234,569 
  
128
 CayTien9 
  Đao Khách 
 162 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 11 
 102,497 
  
129
 xRinx 
  Hàn Bảo Quân 
 162 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 120,437 
  
130
 CayTien1 
  Đao Khách 
 162 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 107,010 
  
131
 0005 
  Đao Khách 
 161 
  
 Tà phái 
 11 
 163,902 
  
132
 BIDVBank 
  Đao Khách 
 161 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 263,903 
  
133
 BlackCat 
  Thần Nữ 
 161 
 MalibuClub  
 Chính phái 
 11 
 132,197 
  
134
 TANHOANGTHIEN 
  Tử Hào 
 161 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 282,628 
  
135
 Dracoz 
  Hàn Bảo Quân 
 161 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 139,831 
  
136
 GauCon 
  Đại Phu 
 161 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 79,990 
  
137
 MeeGo1 
  Thần Nữ 
 161 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 101,952 
  
138
 DeepSea 
  Mai Liễu Chân 
 161 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 187,968 
  
139
 Avril 
  Thần Nữ 
 161 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 97,995 
  
140
 Sena 
  Đao Khách 
 161 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 95,462 
  
141
 KaybyMeee 
  Kiếm Khách 
 161 
 MixiGaming  
 Chính phái 
 11 
 765,375 
  
142
 SiuNhanGao 
  Tử Hào 
 161 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 11 
 171,836 
  
143
 ThichChotLen 
  Thích Khách 
 161 
 HacPhongBang  
 Tà phái 
 11 
 392,444 
  
144
 BatHao 
  Thần Nữ 
 161 
 GoldGroup  
 Tà phái 
 11 
 262,848 
  
145
 llThanNu7ll 
  Thần Nữ 
 161 
 FWBHouse  
 Tà phái 
 11 
 114,080 
  
146
 GirlXiTeen 
  Thần Nữ 
 161 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 92,803 
  
147
 HPBxThienTon 
  Thần Nữ 
 161 
 DeVuongCung  
 Tà phái 
 11 
 145,549 
  
148
 pcpc 
  Tử Hào 
 161 
  
 Tà phái 
 11 
 85,888 
  
149
 LeGiang 
  Đại Phu 
 161 
 HighEndClub  
 Tà phái 
 11 
 108,778 
  
150
 UaSaoKyVayBa 
  Hàn Bảo Quân 
 161 
 LoveHouse  
 Tà phái 
 11 
 500,549