Cụm Máy chủ: Nam Lâm | Đế Vương Cung

T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
76
 ComeBack 
  Đao Khách 
 149 
  
 Chính phái 
 9 
 346,081 
 0 
77
 xSaint 
  Tử Hào 
 149 
  
 Tà phái 
 9 
 1,465,030 
 0 
78
 HaoThienDauLa 
  Diệu Yến 
 148 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 1,473,815 
 0 
79
 Saint 
  Tử Hào 
 148 
  
 Chính phái 
 9 
 214,229 
 0 
80
 AnhHuy6789 
  Diệu Yến 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 259,770 
 0 
81
 Akali 
  Thích Khách 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 1,051,044 
 0 
82
 SadlerJohn 
  Quyền Sư 
 148 
  
 Chính phái 
 9 
 1,477,294 
 0 
83
 QuangVu 
  Tử Hào 
 148 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 242,835 
 0 
84
 QWERTA 
  Tử Hào 
 148 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 150,035 
 0 
85
 Usopp 
  Diệu Yến 
 148 
  
 Tà phái 
 9 
 775,686 
 0 
86
 zSaint 
  Tử Hào 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 146,553 
 0 
87
 XuanThien 
  Đại Phu 
 147 
 GoldKing  
 Chính phái 
 9 
 760,098 
 0 
88
 IPhone8 
  Tử Hào 
 147 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 114,535 
 0 
89
 ArcZ 
  Kiếm Khách 
 147 
  
 Tà phái 
 9 
 558,965 
 0 
90
 PeP0ng 
  Đại Phu 
 147 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 230,592 
 0 
91
 KimYoungBao 
  Đàm Hoa Liên 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 1,457,316 
 0 
92
 TheQueen 
  Kiếm Khách 
 147 
 FlameSClan  
 Tà phái 
 9 
 505,607 
 0 
93
 NgocTrinh 
  Thần Nữ 
 147 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 24,975 
 0 
94
 Dart 
  Kiếm Khách 
 147 
  
 Tà phái 
 9 
 1,549,754 
 0 
95
 Kaya 
  Diệu Yến 
 147 
  
 Tà phái 
 9 
 218,845 
 0 
96
 TuLong 
  Tử Hào 
 147 
  
 Chính phái 
 9 
 227,986 
 0 
97
 Belial 
  Tử Hào 
 146 
 CaiBangGuild  
 Tà phái 
 9 
 322,835 
 0 
98
 SuperGirl 
  Thần Nữ 
 146 
 DocBaHouse  
 Chính phái 
 9 
 83,115 
 0 
99
 TheLord 
  Kiếm Khách 
 146 
  
 Tà phái 
 9 
 198,578 
 0 
100
 BeWithMe1903 
  Kiếm Khách 
 146 
  
 Chính phái 
 9 
 194,412 
 0